Nowy Ład – zmiany w składce zdrowotnej

Gdy prowadzisz własny biznes szukasz ludzi, którym możesz w pełni zaufać i powierzyć im swoje finanse oraz opiekę prawną.

W naszej Kancelarii znajdziesz takie osoby.

Nowy Ład przyniósł szereg zmian w naliczaniu składek zdrowotnych przedsiębiorcy prowadzącego kilka firmy. 

Osoba prowadząca kilka rodzajów działalności i stosująca różne formy opodatkowania, składkę na ubezpieczenie zdrowotne oblicza odrębnie dla każdej z form podatkowych. Osobno będzie naliczona składka zdrowotna dla firmy opodatkowanej na ryczałcie, a odrębnie dla udziału w spółce cywilne opodatkowuj wg podatku liniowego.  Jeśli prowadzisz kilka rodzajów działalności, dla których stosujesz różne formy opodatkowania i dodatkowo prowadzisz działalność, z której przychody nie są przychodami z działalności gospodarczej, czyli posiadasz udziały w spółce komandytowej lub jedno osobowej spółce z o.o. to dodatkowo obliczysz odrębną jedną składkę od podstawy wymiaru w wysokości 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w czwartym kwartale. 

Ważne!

Przedsiębiorca, który prowadzi kilka rodzajów pozarolniczej działalności i nie uzyskuje przychodów kwalifikowanych dla celów podatkowych jako przychody z działalności gospodarczej na przykład jest wyłącznie wspólnikiem w dwóch spółkach komandytowych lub dwóch jednoosobowych spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością, opłaca składkę zdrowotną od podstawy wymiaru wynoszącej 100% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w IV kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, odrębnie od każdego rodzaju prowadzonej działalności.

Jak widać na powyższych przepisach, aktualna analiza podlegania do ubezpieczenia zdrowotnego od 1 stycznia 2022 nie jest łatwa. Nasza kancelaria wspiera działy księgowe pomagając określić obowiązki płatnika wobec ZUS wynikające z ustawy o świadczeniach opieki zdrowotne oraz o ubezpieczeniach społecznych.

Pozostałe wpisy