Interpretacja indywidualna jako sposób na ochronę prawną interesów podatnika

Gdy prowadzisz własny biznes szukasz ludzi, którym możesz w pełni zaufać i powierzyć im swoje finanse oraz opiekę prawną.

W naszej Kancelarii znajdziesz takie osoby.

Z przepisów Ordynacji Podatkowej wynika, że zastosowanie się do interpretacji indywidualnej przed jej zmianą, stwierdzeniem jej wygaśnięcia lub przed doręczeniem organowi podatkowemu odpisu prawomocnego orzeczenia sądu administracyjnego uchylającego interpretację indywidualną nie może szkodzić wnioskodawcy.

W związku z zapewnieniem ochrony przez ustawodawcę oraz na skutek zawiłości przepisów przedsiębiorcy coraz częściej decydują się na wystąpienie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej przepisów podatkowych.  

Wszelkie inne informacje lub zapewnienia uzyskane telefonicznie, czy e-mailowo nie tworzą takiego stanu ochrony podatnika, jaki wynika z indywidualnej interpretacji prawa podatkowego. 

Wniosek o indywidualną interpretację podatkową musi zawierać wyczerpujące przedstawienie zaistniałego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego oraz przedstawienie własnego stanowiska w sprawie oceny prawnej tego stanu faktycznego albo zdarzenia przyszłego. Oba te elementy wniosku są istotne dla końcowego efektu tzn. uzyskania korzystnej dla podatnika indywidualnej interpretacji prawa podatkowego.

Interpretację indywidualną przepisów prawa podatkowego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej wydaje bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy (6 miesięcy w stanie epidemii) od dnia otrzymania wniosku. Do tego okresu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa podatkowego dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

Wnioski o składane indywidualnie często nie zawierają wyczerpującego opisu stanu faktycznego lub zawierają inne braki formalne. Powoduje to wydłużenie okresu oczekiwania na interpretację, a w skrajnych przypadkach może doprowadzić do wydania przez Organ postanowienia o odmowie wydania interpretacji indywidualnej. 

W związku z powyższym w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji podatkowych z pewnością warto skorzystać z pomocy profesjonalnego pełnomocnika. Prawidłowe sporządzenie wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej wymaga bowiem dobrej znajomości przepisów prawa podatkowego. Niezbędna jest również znajomość zasad interpretacji przepisów prawa, w tym szczególnych zasad wykładni prawa podatkowego. 

Kancelaria gwarantuje pomoc na każdym etapie występowania o wydanie interpretacji indywidualnej – złożenia wniosku, odpowiedzi na wezwanie Organu lub złożenia skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego albo do Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Pozostałe wpisy